Horologion of Andronikos Kyrrheste

Roman Forum of Athens, Aiolou Street, 105 55 Athens
Monastiraki station, Metro Lines 1 & 3